Bankacılığın Sarı Çizgileri Kabahatler

5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU

Mustafa AKIN (Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurulu Üyesi /İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi Reisi (E)

İÇİNDEKİLER

- 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'nda İdari Para Cezaları

- 5464 Sayılı Banka Kartları Ve Kredi Kartları Kanunu'nda İdari Para Cezaları

- 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu Genel Hükümler

- İlgili Mevzuat Ve Ekler

I. KISIM

5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU'NDA İDARİ PARA CEZALARI

BİRİNCİ BÖLÜM / İDARİ PARA CEZALARI

KURULUŞLARA İLİŞKİN İDARÎ PARA CEZALARI

MADDE 146

AÇIKLAMA

I.  Genel Olarak

 1. İdari Para Cezası Uygulanacak Kuruluşlar
 2. İdari Para Cezalarının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

aa) Savunma hakkı

bb) İdari para cezası uygulanmasında Kurul'un takdir yetkisi

cc) İdari para cezalarına karşı yargı yolu ve usulü

II.  İdari Para Cezasını Gerektiren Aykırılıklar

 1. Kanuna aykırı şube ve temsilcilik açma eylemi
 2. Pay edinim ve devirlerine ilişkin düzenlemelere aykırılık
 3. Kanuna aykırı atama veya çalıştırma eylemi
 4. Karar defterinin tutulmaması eylemi
 5. Bağımsız denetim, değerleme ve derecelendirme kuruluşlarına ve
  finansal raporlamaya ilişkin düzenlemelere aykırılık
 6. Koruyucu düzenlemelere ilişkin bildirimlerin yapılmaması
 7. Kredi yasaklarına uymama eylemi

h) Kredilerin izlenmesine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranılması

i) Karşılıkların ayrılmaması

j) Kredi sınırlarına uyulmaması

k) Ortaklık paylarına ilişkin sınırlama ve yasaklamalara uyulmaması

1) Gayrimenkul ve emtiaya ilişkin yasaklama ve sınırlamalara uyulmaması

m) Sandık ve vakıflara kaynak aktarılması yasağına ve bağış

sınırlarına uyulmaması

n) Yurtdışındaki şube ve ortaklık adına evrak düzenlenmesi ve verilmesi

yasağına ve mevduat ile katılım fonu hesaplarının tasnifi zorunluluğuna

uyulmaması

o) Mevduat veya katılım fonunun geri alınmasının engellenmesi

p) Kanun kapsamındaki kuruluşlarca bilgi ve belge verilmesi yükümlülüğüne

uyulmaması

r) Bankalar Kurulu ve Merkez Bankası tarafından faiz oranlan ile

diğer menfaatlere ilişkin olarak yapılan düzenlemelere uyulmaması

BDDK KURUL KARARLARI / YARGI KARARLARİ

İLGİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN İDARÎ PARA CEZALARI

MADDE 147

AÇIKLAMA

I.  Genel Olarak

II.   Gerçek ve Tüzel Kişilere İlişkin İdari Para Cezaları

a)  18 inci Maddenin Birinci, İkinci veya Dördüncü Fıkralarına

Aykırılık (147/a Bendi

aa) 18/1.Fıkraya Aykırı Davranma

bb) 18/2.Fıkraya Aykırı Davranma

cc) 18/4.Fıkraya Aykırı Davranma

b)  36.Maddeye Aykırılık (147/b Bendi

c)38.Maddeyc Aykırılık

BDDK KURUL KARARLARI / YARGI KARARLARI

SINIRLAMALARA, KARARLARA VE DÜZENLEMELERE

AYKİRİ HAREKETLER DOLAYISIYLA İDARÎ PARA CEZALARI

MADDE 148

AÇIKLAMA

I.  Genel Olarak

II.  Aykırılıklar

a) Bank. K. veya Bu Kanuna İstinaden Çıkarılan Düzenlemelerde

Yer Alan Sınırlamalara Uyulmaması (148/a Bendi

b) Kurul ve Kurum Tarafından Bu Kanuna Dayanılarak Alınan
Kararlara, Çıkarılan Yönetmelik ve Tebliğlere ve Yapılan Diğer
Düzenlemelere Uyulmaması (148/b Bendi

BDDK KURUL KARARLARİ / YARGI KARARLARI

SAVUNMA HAKKI VE KAPATMA KARARI

 

MADDE 149

AÇIKLAMA

I. Genel Olarak

II. İlgilinin Savunmasının Alınması (149/l.Fıkra

III. 13.Maddeye Aykırı Olarak Açılan Şubelerin Kapatılması

(149/2.Fıkra

BDDK KURUL KARARLARİ

II. KISIM

5464 SAYILI BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNUNDA İDARİ PARA CEZALARI

 

5464 SAYILI BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI

KANUNU'NDA İDARİ PARA CEZALARI

MADDE 35

AÇIKLAMA

1- Genel Olarak:

II- 5464 sayılı BKKKK'da Düzenlenen İdari Para Cezaları (35. md.):........................... 418

A- İdari Para Cezasını Gerektiren Aykırılıklar

1-  Kart Çıkarma ve Buna İlişkin Yükümlülüklere Aykırılıklar

(35/a Bendi

 1. Kredi Kart Limitine İlişkin Aykırılıklar (35/b Bendi
 2. Hesap Özeti ile İtirazlara İlişkin Aykırılıklar (35/c Bendi):
 3. Kurul'un Belirlediği Düzenlemelere, Sınırlamalara ve Standart
  Oranlarına İlişkin Tedbirlere Aykırılık(35/d Bendi
 4. Sistemin Güvenliğinin Sağlanmasına İlişkin Yükümlülüklere
  Aykırılık (35/e Bendi
 5. Sözleşme Şartları ve Sözleşme Değişikliklerine İlişkin

Aykırılıklar (35/f Bendi

1) 24. maddede öngörülen sözleşme şartlarına aykırılıklar

 1. Denetime İlişkin Aykırılıklar (35/g Bendi
 2. Kurul Tarafından Alınan Kararlara, Çıkarılan Yönetmelik ve
  Tebliğlere ve yapılan Düzenlemelere Uyulmaması (35/h Bendi
 1. İdari para Cezalarının Uygulanması Usulü
 1. Kusurluluk ve Hukuka Uygunluk Nedenleri
 2.  
 3. E)  İdari Para Cezalarına Karşı Başvuru Yolu

F)  Soruşturma ve Yerine Getirme Zamanaşımı

G) İdari Para Cezalarının Tahsili

BDDK KURUL- YARGI KARARLARI

III. KISIM 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU GENEL HÜKÜMLERİ

KABAHATLER KANUNU GENEL HÜKÜMLERİ

BİRİNCİ BÖLÜM / Amaç ve Kapsam, Tanım, Kanunilik İlkesi ve

Kanunun Uygulama Alanı

AMAÇ VE KAPSAM

MADDE 1

AÇIKLAMA

TANIM

MADDE 2

AÇIKLAMA

GENEL KANUN NİTELİĞİ

MADDE 3

AÇIKLAMA

YARGI KARARLARI/ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

KANUNİLİK İLKESİ

MADDE 4 /AÇIKLAMA

ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA

MADDE 5 / AÇIKLAMA

YER BAKIMINDAN UYGULAMA

MADDE 6

AÇIKLAMA

İKİNCİ BÖLÜM / Kabahatten Dolayı Sorumluluğun Esasları

KABAHATİN İHMALİ DAVRANIŞLA İŞLENMESİ

MADDE 7 / AÇIKLAMA

ORGAN / TEMSİLCİNİN DAVRANIŞINDAN SORUMLULUK

MADDE 8

AÇIKLAMA

KAST VEYA TAKSİR

MADDE 9 / AÇIKLAMA

HATA

MADDE 10 / AÇIKLAMA

SORUMLULUK

MADDE 11 / AÇIKLAMA

HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ İLE KUSURLULUĞU

ORTADAN KALDIRAN NEDENLER

MADDE 12 / AÇIKLAMA

TEŞEBBÜS

MADDE 13 / AÇIKLAMA

İŞTİRAK

MADDE 14

AÇIKLAMA

İÇTİMA

MADDE 15

AÇIKLAMA

YAPTIRIM TÜRLERİ

MADDE 16 / AÇIKLAMA

İDARÎ PARA CEZASI

AÇIKLAMA

YARGITAY KARARI

MÜLKİYETİN KAMUYA GEÇİRİLMESİ

MADDE 18

AÇIKLAMA

SAKLI TUTULAN HÜKÜMLER

MADDE 19 / AÇIKLAMA

SORUŞTURMA ZAMANAŞIMI

MADDE 20 / AÇIKLAMA

YARGİTAY KARARLARI

YERİNE GETİRME ZAMANAŞIMI

MADDE 21 / AÇIKLAMA

KARAR VERME YETKİSİ VE KANUN YOLLARI

İDARÎ YAPTIRIM KARARI VERME YETKİSİ

MADDE 22 / AÇIKLAMA

CUMHURİYET SAVCISININ KARAR VERME YETKİSİ

MADDE 23

AÇIKLAMA

MAHKEMENİN KARAR VERME YETKİSİ

MADDE 24 / AÇIKLAMA

YARGITAY KARARLARI

İDARÎ YAPTIRIM KARARİ

MADDE 25

AÇIKLAMA

KARARLARIN TEBLİĞİ

MADDE 26

AÇIKLAMA

BAŞVURU YOLU

MADDE 27

AÇIKLAMA

YARGITAY KARARI / DANİŞTAY KARARLARI

BAŞVURUNUN İNCELENMESİ

MADDE 28

AÇIKLAMA

YARGITAY KARARLARI

İTİRAZ YOLU

MADDE 29 / AÇIKLAMA

YARGITAY KARARLARI

VAZGEÇME VE KABUL

MADDE 30 / AÇIKLAMA

MASRAFLARIN VE VEKALET ÜCRETİNİN ÖDENMESİ

MADDE 31

AÇIKLAMA

IV. KISIM

İLGİLİ MEVZUAT VE EKLER A- KANUNLAR

1. 5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU

2.5464 SAYILI BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU705

 1. 6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE
  FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU
 1. 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU

 

B- YÖNETMELİKLER

B- YÖNETMELİKLER

 1. Katılım Fonu, Emanet Ve Alacaklara İlişkin Yönetmelik
 2. Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik

3-Karşılıklar Yönetmeliği

 1. Likidite Yönetmeliği
 2. Muhasebe Uygulamalarına Ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Ynt........... 849
 3. Özkaynak Yönetmeliği
 4. Sermaye Yeterlilik Rosyo Yönetmeliği
 5. Destek Hizmetleri Yönetmeliği
 6. İzne Tabi İşlemleri İle Dolaylı Pay Yönetmeliği
 7. Birleşme, Devir, Bölünme Ve Hisse Değişimine İlişkin Yönetmelik
 8. Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Yönetmelik
 9. Bağış Ve Yardım Yönetmeliği
 10. Kıymetli Maden Yönetmeliği
 11. Bankaların Kuramsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik
 12. Üst Yönetim Ve Karar Defterine İlişkin Yönetmelik
 13. İç Sistemler Yönetmeliği

17-Faiz Oranı Riskinin Standart Şok Yöntemiyle Ölçülmesine İlişkin Ynt. Banka Kartları Ve Kredi Kartları Yönetmeliği

 1. Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Yönetmeliği
 2. Finansal Holding Şirketleri Yönetmeliği
 3. Varlık Yönetim Şirketleri Yönetmeliği
 4. Bağımsız Denetim Kuruluşları Yönetmeliği
 5. Bilgi Sistemleri Ve Bankacılık Süreçleri Yönetmeliği

24-Değerleme Şirketleri Yönetmeliği

 1. Derecelendirme Şirketleri Yönetmeliği
 2. Yabancı Para Yönetmeliği
 3. İradi Tasfiyeler Yönetmeliği

KİSALTMALAR

KAYNAKLAR

DİZİN

R E İ S B E Y

Ulusal ve uluslararası alanda hukukun her dalında konularında uzman kadrosu ile uzun yıllara dayanan tecrübesiyle müvekkillerine hukuki danışmanlık, avukatlık ve tahkim hizmetleri sunmaktadır.

FAALİYETLERİMİZ

 • Avukatlık
 • Arabuluculuk
 • Tahkim
 • Bankacılık
 • Danışmanlık
 • Eğitim

KAREKOD