Bankacılık Ceza Hukuku

AYM / YARGITAY / DANIŞTAY / BDDK KURUL KARARLARI IŞIĞINDA

Mustafa AKIN, Ali PARLAR, Muzaffer HATİPOĞLU

Sunuş

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu, Türk Bankacılık Sektörü Açısından Çok Önemli Dönüm Noktalarından Biridir. Önceki Dönemde Mevcut Sorunların Çözümünde Yönelik Yoğun Ve Ayrıntılı Düzenlemeler İçeren 4389 Sayılı Bankalar Kanunu'nun Başarıyla Uygulanması Ve Sektörün Dinamil Bir Yapıya Kavuşturulmasının Ardından Makro Perspektif Kapsamında Bankacılık Sektörü Ve Bu Sektörün Tele Aktörleri İçin Öngörülen Misyon Ve Vizyon Çerçevesinde Belirlenen Amaç Ve Hedeflere Ulaşabilmesini Sağlayacak Araçlar, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu İle Geliştirilerek Yasal Zemine Oturtulmuştur. Bu Araçlar İçerisinde, Temelini 4389 Sayılı Bankalar Kanunu'nunda Bulan Ve Bankacılık Ceza Hukukuna Esas Teşkil Eden Hükümlerin Önemi İse Kamuoyunun Gösterdiği İlgi İle Açıkça Ortaya Konmuş, Bddk Faaliyetleri İle Soruşturma Ve Kovuşturmalar Uzun Süre Gündemden Düşmemiştir. Bu Süreçte Bankacılık Ceza Hukukuna İlişkin Hükümler, Kabahatler Açısından İdari Yargı Boyutuyla, Soruşturma Ve Kovuşturmalar Açısından Adli Yargı Boyutuyla Ve İdari Faaliyetler Açısından İse Bddk Boyutuyla Birçok Yargısal Kararın, İçtihadın, Uygulama Usulünün Ve Bilgi Birikiminin Oluşmasına Neden Olmuştur. Ancak Zaman İçinde Oluşan İçtihatlar, Uygulama Usulleri Ve Bilgi Birikiminin Hacmi, Bankacılık Ceza Hukukunu Bütünsel Bir Yalaşımla Ortaya Koyabilecek Ve Konuyu Bankacılık Sektörünün Tüm Aktörleri, İdari Ve Adli Yargı Mercileri Ve Diğer İlgililer Açısından Ele Alabilecek Ve Bunlara Işık Tutabilecek Nitelikte Temel Bir Eserde Ortaya Koymayı Zorlaştırmıştır. Zira Böyle Bir Zorluğun Üstesinden Gelebilmek İçin Konunun Her Boyutunda, Karar Almadan Uygulamaya Kadar Geniş Bir Yelpazede Tecrübe Sahibi Olmanın Yanı Sıra, Bankacılığın Teknik Detaylarından Başlayıp Ceza Hukukunun Teorik Sınırlarına Varan Bir Alana Da Hakim Olmak Gerekmektedir.İşte Bu Zorluk, İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi E. Başkanı Ve Bddk Kurul Üyesi Sayın Mustafa Akın, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Sayın Ali Parlar Ve Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Sayın Muzaffer Hatipoğlu'nun Kıymetli Tecrübeleri Ve Engin Bilgi Birikimlerinin Bir Araya Gelmesi İle Aşılarak, Literatürde Bankacılık Ceza Hukuku Açısından Temel Eser Olarak Yer Edineceğine İnandığım Bu Yapıta Can Vermiştir. Özellikle Bankacılık Alanına İlişkin Kabahatlerin, Suçların, Soruşturma Ve Kovuşturma Hükükmlerinin, Adli Merci Uygulamalarının Yanı Sıra Akademik Çalışmalara Ve Ayrıca Kamu Ve Özel Kesimdeki Bankacılık Uygulayıcılarına Da Işık Tutacak Şekilde Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Ve Sanıştay Kararları Eşliğinde Açıklanması, Bu Yapıtı Benzerlerinden Ayırmaktadır. Öte Yandan İlgili Hükümlerin Uygulanmasında Bddk'nın Bakış Açısı Bddk Kurul Kararları Vasıtası İle Ele Alınarak Çalışmaya İdari Bir Boyut Da Kazandırmıştır. Diğer Taraftan 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'nda Yer Alan Kabahatler, Suçlar, Soruşturma Ve Kovuşturma Hükümleri İle 5326 Sayılı Kabahtler Kanunu Ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun İlgili Hükümleri Arasındaki İlişkinin Açıklanmasıyla Konunun Ceza Hukuku Kapsamındaki Yeri Bütünsel Açıdan Ortaya Konulmuştur. Bnunla Beraber 5464 Sayılı Banka Kartları Ve Kredi Kartları Kanunu Ve 1211 Sayılı T.C. Merkez Bankası Kanunu İle Olan Bağlantı Da Kapsam Dışında Bırakılmamıştır. Böylelikle, Bankacılık Ceza Hukukunu Bütünsel Bir Yaklaşımla Ortaya Koyan, Konuyu Bankacılık Sektörünün Tüm Aktörleri İle İdari Ve Adli Yargı Mercileri Ve Diğer İlgililer Açısından Ele Alan Ve Bunlara Işık Tutabilecek Nitelikte Temel Bir Eser Ortaya Çıkmıştır.Bankacılık Sektörü Açısından Çok Büyük Önem Taşıdığına İnandığım Bu Eserden Dolayı Sayın Mustafa Akın, Sayın Ali Parlar Ve Sayın Muzaffer Hatipoğlu'nu Kutluyorum.

Tevfik Bilgin

Bddk Başkanı1.Kısım

-5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'nda İdari Para Cezaları Ve Suçlar

-Birinci Bölüm

-İdari Para Cezaları

-Kuruluşlara İlişkin İdari Para Cezaları.

-Madde 146

-Açıklama

---Genel Olarak

-İdari Para Cezası Uygulanacak Kuruluşlar

-İdari Para Cezalarının Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar

-Savunma Hakkı

-İdari Para Cezası Uygulanmasında Kurul'un Taktir Yetkisi

-İdari Para Cezalarına Karşı Yargı Yolu Ve Usulü

---İdari Para Cezasını Gerektiren Aykırılıklar

-Kanuna Aykırı Şube Ve Temsilcilik Açma Eylemi

-Pay Edinim Ve Devirlerine İlişkin Düzenlemelere Aykırılık

-Kanuna Aykırı Atama Veya Çalıştırma Eylemi

-Karar Defterinin Tutulmaması Eylemi

-Bağımsız Denetim, Değerleme Ve Derecelendirme Kuruluşlarına Ve Finansal Raporlamaya İlişkin Düzenlemelere Aykırılık

-Koruyucu Düzenlemelere İlişkin Bildirimlerin Yapılmaması

-Kredi Yasalarına Uymama Eylemi

-Kredilerin İzlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Aykırı Davranılması

-Karşılıkların Tesis Edilmemesi (Ayrılmaması)

-Kredi Sınırlarına Uyulmaması

-Ortaklık Paylarına İlişkin Sınırlama Ve Yasaklamalara Aykırı Davranma Eylemi

-Gayrimenkul Ve Emtiaya İlişkin Yasaklama Ve Sınırlamalara Aykırılık

-Sandık Ve Vakıflara Kaynak Aktarılması Yasağına Ve Bağış Sınırlarına Uyulmaması

-Yurtdışındaki Şube Ve Ortaklık Adına Evrak Düzenlenmesi Ve Verilmesi Yasağına Ve Mevduat İle Katılım Fonu Hesaplarının Tasnifi Zorunluluğuna Uyulmaması

-Mevduat Veya Katılım Fonunun Geri Alınmasının Engellenmesi

-Kanun Kapsamındaki Kuruluşlarca Bilgi Ve Belge Verilmesi Yükümlülüğüne Uyulmaması

-Bankalar Kurulu Ve Merkez Bankası Tarafından Faiz Oranları İle Diğer Menfaatlere İlişkin Olarak Yapılan Düzenlemelere Uyulmaması

---Danıştay Kararları

---Bddk\Kurul Kararları

---İlgili Kişilere İlişkin İdari Para Cezaları

-Madde 147

-Açıklama

---Genel Olarak

---Gerçek Ve Tüzel Kişilere İlişkin İdari Para Cezaları

-18. Maddenin Birinci, İkinci Veya Dördüncü Fıkralarına Aykırılık (147/A Bendi)

-18/1.Fıkraya Aykırı Davranma

-18/2.Fıkraya Aykırı Davranma

-18/4.Fıkraya Aykırı Davranma

-36.Maddeye Aykırılık (147/B Bendi)

-38.Maddeye Aykırılık

---Sınırlamalara, Kararlara Ve Düzenlemelere Aykırı Hareketler Dolayısıyla İdari Para Cezaları

-Madde 148

-Açıklama

---Genel Olarak

---Aykırılıklar

-Bank. K. Veya Bu Kanuna İstinaden Çıkarılan Düzenlemelerde Yer Alan Sınırlamalara Uyulmaması (148/A Bendi)

-Kurul Ve Kurum Tarafından Bu Kanuna Dayanılarak Alınan Kararlara, Çıkarılan Yönetmelik Ve Tebliğlere Ve Yapılan Diğer Düzenlemelere Uyulmaması (148/B Bendi)

---Danıştay Kararları

---Bddk/Kurul Kararları

---Savunma Hakkı Ve Kapatma Kararı

-Madde 149

-Açıklama

---Genel Olarak

---İlgilinin Savunmasının Alınması (149/1.Fıkra)

---13.Maddeye Aykırı Olarak Açılan Şubelerin Kapatılması (149/2fıkra)

---Bddk/Kurul Kararı

-İkinci Bölüm Suçlar

---İzinsiz Faliyette Bulunmak

-Madde 150

-Açıklama

-Suçla Korunan Hukuksal Değer

-Suçun Konusu

-Suçun Faili

-Suçun Maddi Unsuru

-İzinsiz Bankacılık Faliyetinde Bulunma

-İzinsiz Banka Adını Veya Bankacılık Faaliyeti Yapıldığı İzleniminiuyandıracak Söz Ve Deyimleri Kullanma

-Suçun Manevi Unsuru

-Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru

-Suçun Özel Görünüş Biçimleri

-Soruşturma Ve Kovuşturma

-Görevli Mahkeme, Yaptırım Ve Dava Zamanaşımı

---Mevduat Ve Katılım Fanu Sahiplerinin Haklarını Engellemek

-Madde 151

-Açıklama

-Suçla Korunan Hukuksal Değer

-Suçun Konusu

-Suçun Faili

-Suçun Ön Koşulu

-Suçun Maddi Unsuru

-Suçun Manevi Unsuru

-Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru

-Suçun Özel Görünüş Biçimleri

-Soruşturma Ve Kovuşturma

-Görevli Mahkeme, Yaptırım Ve Dava Zamanaşımı

---Yargıtay Kararı

---Düzeltici, İyileştirici Ve Kısıtlayıcı Önlemleri Almamak

-Madde 152

-Açıklama

-Suçla Korunan Hukuksal Değer

-Suçun Konusu

-Suçun Faili

-Suçun Ön Koşulu

-Genel Olarak

-Önlem Alınmasını Gerektiren Haller

-Düzeltici Önlemler

-İyleştirici Önlemler

-Kısıtlayıcı Önlemler

-4389 Sayılı Bankalar Kanunu'nun 14. Maddesindeki Önlemler

-Suçun Maddi Unsuru

-Suçun Manevi Unsuru

-Suçun Nitelikli Hali

-Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru

-Suçun Özel Görünüş Biçimleri

-Soruşturma Ve Kovuşturma

-Görevli Mahkeme, Yaptırım Ve Dava Zamanaşımı

---Yetkili Merciler İle Denetim Görevlilerince İstenen Bilgi Ve Belgeleri Vermemek Ve Görevlerini Yapmalarını Engellemek

-Madde 153

-Açıklama

-Suçla Korunun Hukuksal Değer

-Suçun Konusu

-Suçun Faili

-Suçun Maddi Unsuru

-İstenen Bilgi Ve Belgelerin Verilmemesi Suçu

-Denetim Görevlilerininengellenmesi Suçu

-Suçun Manevi Unsuru

-Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru

-Suça Etki Eden Nedenler

-Soruşturma Ve Kovuşturma

-Görevli Mahkeme, Yaptırım Ve Dava Zamanaşımı

---Yargıtay Kararı

---Belgelerin Saklanması Yükümlülüğene Uyulmaması

-Madde154

-Açıklama

-Suçla Korunun Hukuksal Değer

-Suçun Konusu

-Suçun Faili

-Suçun Maddi Unsuru

-Suçun Manevi Unsuru

-Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru

-Suçun Özel Görünüş Biçimleri

-Soruşturma Ve Kovuşturma

-Görevli Mahkeme, Yaptırım Ve Dava Zamanaşımı

---Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak

-Madde 155

-Açıklama

-Suçla Korunun Hukuksal Değer

-Suçun Konusu

-Suçun Faili

-Suçun Ön Koşulu

-Suçun Maddi Unsuru

-Suçun Manevi Unsuru

-Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru

-Suçun Özel Görünüş Biçimleri

-Soruşturma Ve Kovuşturma

-Görevli Mahkeme, Yaptırım Ve Dava Zamanaşımı

---İşlemlerin Kayıt Dışı Bırakılması Ve Gerçeğe Aykırı Muhasebeleştirme

-Madde156

-Açıklama

-Suçla Korunun Hukuksal Değer

-Suçun Konusu

-Suçun Faili

-Suçun Maddi Unsuru

-İşlemleri Kayıt Dışı Bırakma Suçu

-İşlemlerin Gerçek Mahiyetlerine Uygun Düşmeyecek Bir Şekilde Muhasebeleştirilmesi Suçu

-Hesap Uygunluğu Sağlanmadan Bilançonun Kapatılması Suçu

-Suçun Manevi Unsuru

-Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru

-Suçun Özel Görünüş Biçimleri

-Soruşturma Ve Kovuşturma

-Görevli Mahkeme, Yaptırım Ve Dava Zamanaşımı

---Yargıtay Kararları

---Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme Veya Değiştirme

-Madde157

-Açıklama

---İtibarın Zedelenmesi

-Madde 158

-Açıklama

-Suçla Korunun Hukuksal Değer

-Suçun Konusu

-Suçun Faili

-Suçun Maddi Unsuru

-Suçun Manevi Unsuru

-Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru

-Suçun Nitelikli Hali

-Suçun Özel Görünüş Biçimleri

-Soruşturma Ve Kovuşturma

-Görevli Mahkeme, Yaptırım Ve Dava Zamanaşımı

---Sırların Açıklanması

-Madde 159

-Genel Olarak

-Sırların Açıklanması Suçu (Bank. K. 159. Md.)

-Suçla Korunun Hukuksal Değer

-Suçun Konusu

-Suçun Faili

-Suçun Maddi Unsuru

-Suçun Manevi Unsuru

-Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru

-Suçun Nitelikli Hali

-Suçun Özel Görünüş Biçimleri

-Soruşturma Ve Kovuşturma

-Suçun Yaptırımı,

-Görevli Mahkeme, Yaptırım Ve Dava Zamanaşımı

---Yargıtay Kararı

---Zimmet

-Madde 160

-Açıklama

-Suçun Tarihi Gelişimi

-Suçla Korunun Hukuksal Değer

-Suçun Faili Ve Mağduru

-Suçun Konusu

-Suçun Maddi Unsuru

-Basit Zimmet Suçunun Maddi Unsuru

-Suçun Ön Koşulu Görev Nedeniylezilyedliğin Devri Veya Koruma Veya Gözetme Yükümlülüğü

-Zimmete Geçirme

-Varsayımsal Zimmet Suçunun Maddi Unsuru

-Bankanın Faailiyet İzninin Kaldırılması Yada Fona Devri

-Bankanın Kaynaklarını Kullandırmaksuretiyle Bankayı Zarara Uğratmak

-Suçun Manevi Unsuru

-Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru

-Suça Ve Cezaya Etki Eden Etkenler

-Bankacılık Zimmeti Suçunun Nitelikli Hali

-Zimmet Suçuna İlişkin Hafifletici Neden

-Etkin Pişmanlık

-Hukuki Niteliği

-Soruşturma Başlamadan Önce Yapılan İade Veya Tazmin

-Kovuşturm A Başlamadan Önce Gönüllü Olarak Yapılan İade Veya Tazmin

-Hükümden Önce Gönüllü Olarak Yapılan İade Veya Tazmin

-Suçun Özel Görünüş Biçimleri

-Teşebbüs Ve Gönüllü Vazgeçme

-İştirak

-İçtima

-Soruşturma Ve Kovuşturma

-Görevli Mahkeme, Yaptırım Ve Dava Zamanaşımı

---Yargıtay Kararları

---Diğer Kanunlara Aykırılıklar

-Madde161

-Açıklama

-En Ağır Cezayı Gerektiren Kanun Maddesinin Uygulanması

-Ttk.Nun Sorumluluğu Gerektiren Hükümlerin Saklı Tutulması

---Yargıtay Kararları

---Üçüncü Bölüm Kovuşturma Usulü

---Yazılı Başvuru Ve Müdahale

-Madde162

-Açıklama

-Genel Olarak

-Yazılı Başvuru Gerektiren Soruşturmalar Ve İstisnaları

-Başvuru Halinde Kurum Veya Fonun Müdahil Sıfatını Kazanması

-İzne Ve Tabi Soruşturmalar

---Yargıtay Kararları

---Danıştay Kararları

---İtiraz Ve Bildirim

-Madde 163

-Açıklama

-Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz

-Kamu Davası Açılması Halinde Bildirim

---Yargıtay Kararları

---Danıştay Kararları

---Özel Görev

-Madde 164

-Açıklama

-Yargıtay Kararları

---Bilirkişi İncelemesi

-Madde 165

-Açıklama

-Genel Olarak Bilirkişi İncelemesine İlişkin Özel Düzenleme (Bank.K. 165.Md)

-Ceza Davalarında Atanan Bilirkişiler

-Hukuk Davalarında Atanan Bilirkişiler

---Yargıtay Kararları

---Özel Soruşturma Ve Kovuşturma

-Madde 166

-Açıklama

-Genel Olarak

-Özel Soruşturma Ve Kovuşturma Hükümleri

-Cumhuriyet Başsavcısının Soruşturmayı Bizzat Yürütmesi

-Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi Tedbirinin (Cmk 135-138. Md.)Uygulanabilmesi

-İletişimin Tespiti Dinlenmesi Ve Kayda Alınması

-Genel Olarak

-İletişimin Denetlenmesi Şekilleri

-İletişimin Denetlenmesinin Şartları

-Kuvvetli Şüphe Sebeplerinin Bulunması

-Başka Suretle Delil Elde Edilmesi İmkanının Bulunmaması

-İletişimin Denetlenmesi Tedbirinin Uygulanacağı Suçlar

-İletişimin Denetlenmesi Kararı Ve İçeriği

-İletişimin Denetlenmesi Tedbirinin Uygulanacağı Kişiler

-Elde Edilen Bilgilerin Delil Olarak Kullanılması

-Müdafiin Bürosu Ve Yerleşim Yeri

-Kararların Yerine Getirilmesi ,İletişim İçeriklerinin Yok Edilmesi

-İletişimin Denetlenmesi Kararın Yerine Getirilmesi

-Tespit Ve Dinlemeye İlişkin Kayıtların Yok Edilmesi Ve Bildirim

-Tesadüfen Elde Edilen Bilgiler

-Arama Ve El Koyma Sırasında Tesadüfen Elde Edilen Deliller

-İletişimin Denetlenmesi Sırasında Tesadüfen Elde Edilen Deliller

-Zorla Getirme Yetkisi

-Bina Araç, Gereç Ve Personelden Yararlanması Yetkisi

-Yargı Alanı Dışında Soruşturma Yapma Yetkisi

-Mal, Alacak, Para Ve Sair Eşyalara El Koyma Yetkisi

---Yargıtay Kararları

---İnfaz

Madde 167

-Açıklama

---2. Kısım

---Diğer Kanunlarda Yer Alan Dolaylı Bankacılık Suçları

-Birinci Bölüm

---5464 Sayılı Banka Kartları Ve Kredi Kartlarının Kanunu'nda İdari Ve Adli Cezalar

---İdari Para Cezaları

-Madde 35

-Açıklama

-Genel Olarak

-5464 Sayılı Bkkkk'da Düzenlenen İdari Para Cezaları (35.Md.)

-İdari Para Cezasını Gerektiren Aykırılıklar

-Kart Çıkarma Ve Buna İlişkin Yükümlülüklre Aykırılıklar (35/A Bendi)

-Kredi Kart Limitine İlişkin Ayrılıklar (35/B Bendi)

-Hesap Özeti İle İtirazlara İlişkin Aykırılıklar (35/C Bendi)

-Kurul'un Belirlediği Düzenlemelere, Sınırlamalara, Standart Oranlarına İlşkin Tedbirlere Aykırılık (35/D Bendi)

-Sistemin Güvenliğinin Sağlanmasına İlişkin Yükümlülüklere Aykırılık (35/E Bendi)

-Sözleşme Şartları Ve Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Aykırılıklar (35/F Bendi)

-Denetime İlişkin Aykırılıklar (35/G Bendi)

-Kurul Tarafından Alınan Kararlara, Çıkarılan Yönetmelik Ve Tebliğlere Ve Yapılan Düzenlemelere Uyulmaması (35/H.Bendi)

-İdari Para Cezalarının Uygulanması Usulü

-Kusurluluk Ve Hukuka Uygunluk Nedenleri

-Kabahatlerin Özel Görünüş Biçimleri

-İdari Para Cezalarına Karşı Başvuru Yolu

-Soruşturma Ve Yerine Getirme Zamanaşımı

-İdari Para Cezalarının Tahsili

---Bddk/Kurul Kararları

---Sahte Belge Düzenlenmesi

-Madde 36

-Açıklama

-Suçla Korunun Hukuksal Değer

-Suçun Konusu

-Suçun Faili

-Suçun Maddi Unsuru

-Suçun Manevi Unsuru

-Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru

-Suçun Özel Görünüş Biçimleri

-Soruşturma Ve Kovuşturma

-Görevli Mahkeme, Yaptırım Ve Dava Zamanaşımı

---Gerçeğe Aykırı Beyan, Sözleşme Ve Eki Belgelerde Sahtecilik

-Madde37

-Açıklama

-Suçla Korunun Hukuksal Değer

-Suçun Konusu

-Suçun Faili

-Suçun Maddi Unsuru

-Gerçeğe Aykırı Beyan

-Üye İşyeri Sözleşmesi Ve Eki Belgelerde Sahtecilik

-Suçun Manevi Unsuru

-Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru

-Suçun Özel Görünüş Biçimleri

-Soruşturma Ve Kovuşturma

-Görevli Mahkeme, Yaptırım Ve Dava Zamanaşımı

-Yargıtay Kararları

---İzinsiz Kart Çıkarma

-Madde 38

-Açıklama

-Suçla Korunun Hukuksal Değer

-Suçun Konusu

-Suçun Faili

-Suçun Maddi Unsuru

-İzinsiz Kartlı Sistem Kurma, Kredi Kartı Çıkarma Veya Üye İşleri Anlaşması Yapma

-Kartlı Ödeme Sistemi İşleriyle Uğraştığı İzlenimini Uyandıracak Söz Ve Deyimleri Kullanma

-Suçun Manevi Unsuru

-Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru

-Suçun Özel Görünüş Biçimleri

-Soruşturma Ve Kovuşturma

-Görevli Mahkeme, Yaptırım Ve Dava Zamanaşımı

---Bilgi Güvenliği Yükümlülüğüne Aykırı Davranılması

-Madde 39

-Açıklama

-Suçla Korunun Hukuksal Değer

-Suçun Konusu

-Suçun Faili

-Suçun Maddi Unsuru

-39/1. Fıkradaki Suçun Maddi Unsuru

-39/2. Fıkradaki Suçun Maddi Unsuru

-39/3. Fıkradaki Suçun Maddi Unsuru

-Suçun Manevi Unsuru

-Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru

-Suçun Özel Görünüş Biçimleri

-Soruşturma Ve Kovuşturma

-Görevli Mahkeme, Yaptırım Ve Dava Zamanaşımı

---Üye İşyerlerinin Cezai Sorumluluğu

-Madde 40

-Açıklama

-Suçla Korunun Hukuksal Değer

-Suçun Konusu

-Suçun Faili

-Suçun Maddi Unsuru

-17/1. Fıkraraya Aykırılık

-18. Maddede Belirlenen Yükümlülüğe Aykırılık

-19/2.Fıkraya Aykırılık

-Suçun Manevi Unsuru

-Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru

-Suçun Özel Görünüş Biçimleri

-Soruşturma Ve Kovuşturma

-Görevli Mahkeme, Yaptırım Ve Dava Zamanaşımı

---Denetimde İstenilen Bilgi Ve Belgeleri Vermemek

-Madde 41

-Suçla Korunun Hukuksal Değer

-Suçun Konusu

-Suçun Faili

-Suçun Maddi Unsuru

-Suçun Manevi Unsuru

-Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru

-Suçun Özel Görünüş Biçimleri

-Soruşturma Ve Kovuşturma

-Görevli Mahkeme, Yaptırım Ve Dava Zamanaşımı

---Kovuşturma Usülü

-Madde 42

-5464 Sayılı Kanunda Düzenlenen Bazı Suçlar İçin Öngörülen Muhakeme Şartı

-Başvuru Üzerine Kurumun Müdahil Sıfatını Kazanması

-İtiraz Ve Bildirim

-39. Maddede Belirtilen Suçtan Dolayı İlgililerin Başvuru Hakkı

---İkinci Bölüm

---4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Ceza Hükümleri

---Ceza Hükümleri

-Madde 25

-Açıklama

-Genel Olarak

-Tüketicinin Kredisine İlişkin 10. Maddede Öngörülen Yükümlülüklere Aykırı Davranılması

-Kredi Kartlarına İlişkin 10/A Maddesinde Öngörülen Yükümlülüklerine Aykırı Davranılması

-Sözleşmedeki Haksız Şartlar

-Ceza Hükümleri

-Danıştay Kararı

---Cezalarda Yetki, İtiraz Ve Zamanaşımı

-Madde 26

-Açıklama

-Tcmb'nın Yapısı, Bankacılık Düzenine İlişkin Temel Görev Ve Yetkileri

-Tcmbk'nun 68. Maddesinde Yer Alan Suçlar

-Bankalar Ve Mali Kurumlarla İlgili Suçlar (68/I.F.)

-68/I-A Bendi

-68/I-B Bendi

-Soruşturma Ve Kovuşturma Usulü

-Tcmb Mensuplarının İşledikleri Suçlar (68/Iı.F.)

-Bankacılık Sırlarını Açıklama Suçu (68/Iı-A Bendi)

-Suçun Basit Hali

-Suçun Nitelikli Hali

-Banka Zimmeti Suçu (68/Iı-B Bendi)

-Suçun Konusu

-Suçun Faili

-Suçun Maddi Unsuru

-Suçun Manevi Unsuru

-Nitelikli Zimmet

-Cezayı Azaltıcı Nedenler

-Soruşturma Ve Kovuşturma Usulü

-68/Iıı. Fıkrada Tanımlanan Suçlar

-Bankanın İtibarının Zedelenmesi

-Bankanın İstediği İstatistiki Bilgi Ve Belgelerin Doğru Olarak Verilmemesi

-Soruşturma Ve Kovuşturma Usulü

-Yargıtay Kararları

---3. Kısım

---5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda Yer Alan Bankacılık Ve Kredi Kartları İle İlgili Suçlar

---Birinci Bölüm

--- Nitelikli Hırsızlık Ve Dolandırıcılık Suçları

---Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık (Tck 142/2-(E) Bendi)

-Yargıtay Kararları

-Nitelikli Dolandırıcılık Suçları (Tck 158/1-(F) Ve (J) Bentleri)

-Dolandırıcılık Suçunun Bililşim Sistemlerinin, Banka Veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle İşlenmesi (Tck 158/1-(F) Bendi)

-Dolandırıcılık Suçunun Banka Veya Diğer Kredi Kurumlarınca Tahsis Edilmemesi Gereken Bir Kredinin Açılmasını Sağlamak Maksadıyla İşlenmesi (Tck 158/1-(J) Bendi)

-Yargıtay Kararı

-Etkin Pişmalık (Tck 168 Md)

-Tck Madde 168

-Açıklama

---168. Madde İle Eski Kanun 523. Maddesinin Karşılaştırılması Ve Etkin Pişmanlığın Hukuki Niteliği

---168.Maddenin Uygulanma Koşulları

-Maddede Sayılan Suçlardan Birinin Tamamlanmış Olması

-Failin Veya Suça İştirak Eden Kişinin Bizzat Kendisinin Pişmanlık Göztererek İade Veya Tazmini Sağlanması

-Geri Verme Veya Tazminin Suçun Tamamlanmasından Sonra Ve Fakat Hüküm Verilmezden Önceki Evrede Gerçekleştirilmesi

-Kısmi Etkin Pişmanlık

-Yargıtay Kararları

---Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması (Tck 169 Md.)

---Tck Madde 169

-Açıklama

-Tüzel Kişi Ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri Ve Kavramları Ve Unsurları

-Özel Hukuk Tüzel Kişileri Hakkında Ceza Yaptırımı Uygulanamaması (Tck.20/2.F.)

-Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri (Tck.60.Md.)

-Yargıtay Kararları

---İkinci Bölüm

---Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu

---Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma

-Tck Madde 220 Açıklama

-Genel Olarak

-Suçla Korunun Hukuksal Değer

-Suçun Konusu

-Suçun Faili Ve Mağduru

-Suçun Maddi Unsuru

-Örgüt Kurmak Veya Örgütü Yönetmek

-Örgüte Üye Olmak

-Örgütün Silahlı Olması

-Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde İşlenen Suçlardan Dolayı Sorumluluk

-Örgüte Üye Olmamakla Beraber Örgüt Adına Suç İşleyen Veya Örgütün Amacına Bilerek Veya İstiyerek Hizmet Eden Kişilerin Sorumlulukları

-Örgütün Veya Amacının Propagandasının Yapılması

-Suçun Manevi Unsuru

-Suçun Özel Görünüş Biçimleri

-Teşebbüs

-İştirak

-İçtima

-Suça Etki Eden Nedenler

-Ağırlatıcı Nedenler

-Etkin Pişmalık Hali

-Kovuşturma, Görevli Mahkeme, Suçun Yaptırımı Ve Dava Zamanaşımı

-Kavuşturma

-Görevli Mahkeme

-Suçun Yaptırımı

-Dava Zamanaşımı

---Etkin Pişmalık

---Tck Madde 221

-Açıklama

-Genel Olarak

-Cezaya Hükmolunmamasını Gerektiren Etkin Pişmalık

-221/1.Fıkra

-221/2.Fıkra

-221/3.Fıkra

-221/4.Fıkra

-İndirilmiş Cezaya Hükmolunmasını Gerektiren Etkin Pişmanlık

-Etkin Pişmalıktan Yararlanan Kişiler Hakkında Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanması

-Yargıtay Kararları---Üçüncü Bölüm

---Bankacılık Sırrı Niteliğindeki Bilgi Ve Belgelerin Açıklanması Suçu

---Ticari Sır, Bankacılık Sırrı Veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi Veya Belgelerin Açıklanması

-Tck Madde 239

-Açıklama

-Suçla Korunun Hukuksal Değer

-Suçun Konusu

-Suçun Faili Ve Mağduru

-Suçun Maddi Unsuru

-Suçun Manevi Unsuru

-Suça Etki Eden Nedenler

-Suçun Özel Görünüş Biçimleri

-Teşebbüs

-İştirak

-İçtima

-Kovuşturma, Görevli Mahkeme, Suçun Yaptırımı Ve Dava Zamanaşımı

-Kovuşturma

-Görevli Mahkeme

-Suçun Yaptırımı

-Dava Zamanaşımı

---Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması

-Tck Madde 242

-Açıklama

---4.Bölüm

---Bilişim Alanında Suçlar

---Bilişim Sistemine Girme (Tck 243md.)

-Açıklama

-Genel Olarak

-Suçla Korunun Hukuksal Değer

-Suçun Faili Ve Mağduru

-Suçun Maddi Unsuru

-Suçun Manevi Unsuru

-Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru

-Suçun Özel Görünüş Biçimleri

-Teşebbüs

-İştirak

-İçtima

-Suça Etki Eden Nedenler

-Cezayı Hafifletici Neden

-Suçun Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Hali

-Kovuşturma, Görevli Mahkeme, Suçun Yaptırımı Ve Dava Zamanaşımı

-Kovuşturma

-Görvli Mahkeme

-Suçun Yaptırımı

-Dava Zamanaşımı

-Yargıtay Kararları

---Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme Veya Değiştirme (Tck 244 Md.)

-Açıklama

-Genel Olarak

-Suçla Korunun Hukuksal Değer

-Suçun Faili Ve Mağduru

-Suçun Maddi Unsuru

-Bilişim Sisteminin İşleyişini Engelleme Veya Bozma Suçu Açısından

-Bilişim Sistemindeki Verileri Bozma,Yok Etme, Değiştirme, Erişilemez Kılma, Sisteme Veri Yerleştirme, Verileri Başka Yere Gönderme Suçu Açısından

-Bilişim Sistemi Aracılığıyla Hukuka Aykırı Yarar Sağlama Suçu

-Suçun Manevi Unsuru

-Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru

-Suçun Özel Görünüş Biçimleri

-Teşebbüs

-İştirak

-İçtima

-Suça Etki Eden Nedenler

-Kovuşturma, Görevli Mahkeme, Suçun Yaptırımı Ve Dava Zamanaşımı

-Kovuşturma

-Görvli Mahkeme

-Suçun Yaptırımı

-Dava Zamanaşımı

-Yargıtay Kararları

---Banka Veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması

-(Tck 245.Md.)

-Açıklama

-Genel Olarak

-Suçla Korunun Hukuksal Değer

-Suçun Faili Ve Mağduru

-Suçun Maddi Unsuru

-Başkasına Ait Banaka Veya Kredi Kartıyla Hukuka Aykırı Yarar Sağlama Suçu (245/1.Fıkra)

-Başkalarına Ait Banka Hesapları İle İlişkilendirerek Sahte Banka Veya Kredi Kartı Üretme, Satma ,Devretme, Satın Alma, Kabul Etme Suçu (245/2.Fıkra)

-Sahte Oluşturulan Veya Üzerinde Sahtecilik Yapılan Banka Veya Kredi Kartıyla Hukuka Aykırı Yarar Sağlama Suçu (245/3.Fıkra)

-Suçun Manevi Unsuru

-Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru

-Suça Etki Eden Nedenler ( Cezalık Hali)

-Cezasızlık Hali

-245/1. Fıkradaki Suç Açısından Etkin Pişmanlık (245/5.Fıkra)

-Suçun Özel Görünüş Biçimleri

-Teşebbüs

-İştirak

-İçtima

-Kovuşturma, Görevli Mahkeme, Suçun Yaptırımı Ve Dava Zamanaşımı

-Kovuşturma

-Görvli Mahkeme

-Suçun Yaptırımı

-Dava Zamanaşımı

-Yargıtay Kararları

---Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması

-(Tck 246.Md.)

-Açıklama

---5. Bölüm

---Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığını Değerlerini Aklama Suçu

-Tck Madde 282

-Açıklama

-Genel Olarak

-Suçla Korunun Hukuksal Değer

-Suçun Faili

-Suçun Maddi Unsuru

-Suçun Manevi Unsuru

-Suça Etki Eden Nedenler

-Ağırlaştırıcı Nedenler

-Etkin Pişmalık

-Suçun Özel Görünüş Biçimleri

-Teşebbüs

-İştirak

-İçtima

-Kovuşturma, Görevli Mahkeme, Suçun Yaptırımı Ve Dava Zamanaşımı

-Kovuşturma

-Görvli Mahkeme

-Suçun Yaptırımı

-Dava Zamanaşımı

-Yargıtay Kararları

---4. Kısım

---5326 Sayılı Kabahetler Kanunu Genel Hükümleri

---Birinci Bölüm

---Amaç Ve Kapsam, Tanım, Kanunilik İlkesi Ve Kanunun Uygulama Alanı

-Madde 1-Amaç Ve Kapsam

-Madde 2-Tanım

-Madde 3-Genel Kanun Niteliği

-Anayasa Mahkemesi Kararları

-Yargıtay Kararları

-Danıştay Kararları

-Madde 4-Kanunilik İlkesi

-Madde 5-Zaman Bakımından Uygulama

-Madde 6-Yer Bakımından Uygulama---2. Bölüm

---Kabahetten Dolayı Sorumluluğun Esasları

-Madde 7-Kabahatin İhmali Davranışla İşlenmesi

-Madde 8-Organ Veya Temsilcinin Davranışından Dolayı Sorumluluk -Madde 9-Kast Veya Taksir

-Madde 10-Hata

-Madde 11-Sorumluluk

-Madde 12-Hukuka Uygunluk Nedenleri İle Kusurluluğu Ortadan Kaldıran Nedenler

-Madde 13-Teşebbüs

-Madde 14-İştirak

-Madde 15-İçtima

---3. Bölüm

---İdari Yaptırımlar

-Madde 16-Yaptırım Türleri

-Madde 17-İdari Para Cezası

-Madde 18-Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi

-Madde 19-Saklı Tutulan Hükümler

-Madde 20-Soruşturma Zamanaşımı

-Madde 21-Yerine Getirme Zamanaşımı

---4. Bölüm

---Karar Verme Yetkisi Ve Kanun Yolları

-Madde 22-İdari Yaptırım Kararı Verme Yetkisi

-Madde 23-Cumhuriyet Savcısının Karar Verme Yetkisi

-Madde 24-Mahkemenin Karar Verme Yetkisi

-Madde 25-İdari Yaptırım Kararı

-Madde 26-Kararların Tebliği

-Madde 27-Başvuru Yolu

-Madde 28-Başvurunun İncelemesi

-Madde 29-İtiraz Yolu

-Madde 30-Vazgeçme Ve Kabul

-Madde 31-Masrafların Ve Vekalet Ücretinin Ödenmesi

---5. Kısım

---5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Genel Hükümleri Ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

---Birinci Bölüm

---5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Genel Hükümlerinin Uygulanması

-Madde 2.-Suçta Ve Cezada Kanunilik İlkesi

-Açıklama

-Suçta Ve Cezada Kanunilik (2/1.F.)

-Anayasa'nın 38/1-3. Maddesinde ''Kanunilik'' İlkesi

-Aihs'nin 7/1. Maddesinde ''Kanunilik'' İlkesi

-Günümüzde ''Suçta Ve Cezada Kanunilik'' İlkesinin İçeriği Ve Sonuçları

-İdarenin Düzenleyici İşlemleriyle Suç Ve Ceza Konulamayacağı Kuralı (2/2.F)

-Yeni Düzenlemenin Anayasal Dayanakları Ve İçeriği

-Doktrin Yorumu

-Kıyas (Örnekseme) Yasağı (2/3.F)

-Doktrin Yorumu Ve Kıyas Yasağının Kapsamı

-Görüşümüz

-Ceza Kanunlarının Yorumu

-Yorumun Anlamı Ve Amacı

-Yorum Etkinliğinin Kurumsallığı Ve Sınırları

-Yorum Amaçları

-Yasal Metine Yansıyan Sözler/Sözcükler

-Kanunun Konulma Nedeni Ve Amacı

-Maddenin Kenar Başlığı

-Gerekçe Ve Hazırlık Çalışmalarının Değeri Ve Gözetilme Koşulları

-Mantık Kuralları

-Hukukun Genel İlkeleri

-Tarihçe Ve Karşılaştırılmalı Hukuk

-Kanunun Sistematiği

-Yorumun Çeşitleri

-Şekli Yorum Çeşitleri

-Yasama Yorumu

-Doktrin Yorumu

-Yargı Yorumu

-Maddi Açıdan Yorum Çeşitleri

-Dar Yorum

-Genişletici Yorum

-Geliştirmeci Yorum-Madde 3.- Adalet Ve Kanun Önünde Eşitlik İlkesi

-Açıklama

-Adalet Ve Oranlık İlkeleri(3/1.F.)

-Kanun Önünde Eşitlik İlkesi (3/2.F.)

-Doktrin Yorumu

-Görüşümüz-Madde 4.-Kanunun Bağlayıcılığı

-Açıklama-Madde 5.-Özel Kanunlarla İlişki

-Açıklama

-Yeni Düzenlemeye İlişkin Doktrin'deki Görüşler

-Maddenin Yorumu Ve Görüşümüz-Madde 7.-Zaman Bakımından Uygulama

-Açıklama

-Kanun Kavramı

-Kanunların Yürürlüğe Girmesi

-Kanunların Yürürlükten Kalkması

-Açık İlga

-Zımni İlga

-Örtülü Kaldırma Öncesi Uyarıcı İlkeler

-Örtülü Kaldırmanın Koşullarına Gelince

-Genel-Özel Hüküm İlişkisi

-Geçmişe Uygulama Yasağı Ve Lehe Kanunun Geçmişe Yürürlüğü(7/1.F.)

-Geçmişe Uygulama Yasağı

-Failin Lehine Olan Kanunun Geçmişe Yürürlülüğü

-Lehe Olan Kanunun Belirlenmesi (7/2.F.)

-İnfaz Rejimine İlişkin Hükümler

-Süreli Ve Geçici Kanunlar Açısından Zaman Bakımından Uygulama (7/4.F.)-Madde 20.-Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği

-Açıklama

-Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği İlkesi (20/1.F.)

-Kusur Sorumluluğu (Sübjektif Sorumluluk)

-Kişinin Başkasının Fiilinden Dolayı Sorumlu Tutulmaması

-Tüzel Kişiler Hakkında Ceza Yaptırımı Uygulanamaması(20/2.F.)

-Özel Hukuk Tüzel Kişileri

-Kazanç Paylaşma Amacı Güden Tüzel Kişiler

-Kazanç Paylaşma Amacı Gütmeyen Tüzel Kişiler

-Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu

-Tarihsel Gelişimi

-Karşılaştırmalı Hukukta

-Türk Ceza Hukuku Doktrinindeki Görüşler

-Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğunun Alehindeki Görğşler

-Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğunun Lehindeki Görüşler

-Anayasada Ve Mevzuatımızda Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu

-5237 Sayılı Tck.Nun 20/2. Fıkrasının Yorumu Ve Uygulama Alanı-Madde 21.-Kast

-Açıklama

-Kast Kavramı

-Kastın Unsurları

-Kastın Unsurlarını Açıklayan Teoriler

-Tasavvur Teorisi

-İrede Teorisi

-Bilinç Ve İrade Teorisi

-Kanunumuzun Kabul Ettiği Teori

-Kastın ''Bilme'' Unsuru

-Kastın ''İsteme'' Unsuru

-İhmali Suçlarda Kastın Niteliği Ve Konusu

-Kastın Çeşitleri

-Doğrudan Kast

-Olası (Muhtemel, Gayri Muayyen, Belirsiz) Kast

-Genel Kast-Eklenen Kast

-Ani Kast-Düşünce Kastı (Tasarlama)-Madde 30-Hata

-Açıklama

-Suçun Maddi Unsurlarında Hata (30/1.F.)

-Suça Etki Eden Nedenlerde Hata (30/2.F.)

-Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Veya Azaltan Nedenlerde Hata (30/3.F.)

-Hukuki Hata (30/4.F.)

-Karşılaştırmalı Hukuktaki Durum

-Kanunu Bilmeme Kanusunda Hüküm Bulunmaması

-Kanunu Bilmemenin Ve Yanılmanın Mazeret Sayılmaması

-Kanunu Bilmemenin Mazeret Sayılması

-Doktrindeki Görüşler

-Görüşümüz-Madde 35.- Suça Teşebbüs

-Açıklama

-Teşebbüsün Hukuki Niteliği

-Teşebbüsün Şartları

-Kastın Bulunması

-Elverişli Hareketlerle Doğrudan İcraya Başlanılmış Olması

-Kişinin Elinde Olmayan Nedenlerle Suçun Tamamlanamaması

-Suça Teşebbüs Halinde Ceza Ceza Miktarının Belirlenmesi-Madde 36.- Gönüllü Vazgeçme

-Açıklama

-765 Sayılı Tck 61/2-5237 Sayılı Tck 36. Maddelerinin Karşılaştırılması

-Gönüllü Vazgeçmenin Hukuki Niteliği

-Gönüllü Vazgeçmenin Koşulları-Madde 37.-Faillik

-Açıklama

-Müşterek Faillik (37/1.F.)

-Yeni Sistemde Faillik, Şeriklik Ve Müşterek Faillik Kavramları

-Müşterek Failliğin Şartları

-Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi

-Suçun İşlenişi Üzerinde Müşterek Hakimiyet Kurulması

-Birlikte Suç İşleme Kararı

-Dolaylı Faillik (37/2.F.)-Madde 38.-Azmettirme

-Açıklama

-Azmettirren (38/1.F.)

-Üstsoy Ve Altsoy İlişkisinden Doğan Nüfuz Kullanılmak Süretiyle Suça Azmettirme (38/2.F.)

-Azmettirenin Belli Olmaması Halinde, Kim Olduğunu Ortaya Çıkarmasını Sağlayan Fail Veya Diğer Suç Ortağı Hakkında Verilecek Cezada İndirim Yapılması (38/3.F.)-Madde 39.-Yardım Etme

-Açıklama

-Yeni Sistemde Yardım Edenin Sorumluluk Statüsü

-Yardım Eden Sıfatıyla Sorumluluğu Gerektiren Haller

-Manevi Yardım Halleri

-Suç İşlemeye Teşvik Etmek

-Suç İşleme Kararını Kuvvetlendirmek

-Suçun İşlenmesinden Sonra Yardımda Bulunmayı Vaat Etmek

-Suçun Nasıl İşleneceği Kanusunda Yol Göstermek

-Maddi Yardım Halleri

-Suçun İşlenmesinde Kullanılan Araçları Temin Etmek

-Suçun İşlenmesinden Önce Veya İşlenmesi Sırasında Maddi Yardımda Bulunarak İcrasını Kolaylaştırmak

-Yardım Eden Kişiye Verilecek Olan CezaMadde 40.-Bağlılık Kuralı

-Açıklama

-Niteliksel Bağlılık Kuralı (40/1.-2.F.)

-Niceliksel Bağlılık Kuralı (40/3.F.)Madde 41.-İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme

-Açıklama

-İştirak İlişkisi Ve Gönüllü Vazgeçme

-Gönüllü Vazgeçen Suç Ortağının Bundan Yararlanabileceği Diğer Haller (41/2.F.)-Madde 42.-Bileşik Suç-Madde 43.-Zincieleme Suç

-Açıklama

-Zincirleme Suçun Hukuki Niteliği

-Zincirleme Suçun Şartları

-Birden Fazla Suçun Bulunması

-Bu Suçların Aynı Suçu Oluşturması Ve Aynı Kişiye Karşı İşlenmesi

-Birden Fazla Suçun Bir Suç İşleme Kararına Bağlanması

-Tek Bir Fiille Birden Çok Kişiye Karşı Aynı Suçun İşlenmesi

-Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanamayacağı Suçlar-Madde 44.-Fikri İçtima

-Açıklama

-Fikri İçtimanın Şartları

-Hedefte Sapma Hali-Madde 50.-Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar

-Açıklama

-Kısa Süreli Hapis Cezalarının İnfaz Kurumunda Çektirilmesinin Doğurduğu Sakıncalar

-Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar

-Seçenek Yaptırımlara Çevrilebilme Konusunda Ölçü Olarak Alınması Gereken Hususlar

-Uygulanabilecek Olan Seçenek Yaptırımlar

-Adli Para Cezaları

-Zararın Tamamen Giderilmesi

-Bir Eğitim Kurumuna Devam Etmek

-Belirli Yerlere Gitmekten Veya Belirli Etkinlikleri Yapmaktan Yasaklanma

-İlgili Ehliyet Ve Ruhsat Belgelerinin Geri Alınması, Belli Bir Meslek Ve Sanatı Yapmaktan Yasaklanma

-Gönüllü Olmak Koşuluyla Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırma

-Seçenek Yaptırımlardan Birine Çevrilme Zorunluluğu Bulunan Haller

-Seçenek Yaptırma Çevrilme Halinde Asıl Mahkumiyet

-Adli Para Cezasının Veya Tedbirinin Gereklerinin Yerine Getirilmemesinin Hukuki Sonuçları-Madde 51.-Hapis Cezasının Ertelenmesi

-Açıklama

-Ertelemenin Tanımı Ve Hukuki Niteliği

-Hapis Cezasının Ertelenmesnin Koşulları

-Mahkum Olunan Suça İlişkin Koşullar

-Önceki Mahkumiyete İlişkin Koşullar

-Ertelenmenin Ehliyet Koşulu Ve Gerekçe

-Koşullu Erteleme

-Denetim Altında Bulundurulma

-Denetim Görevlisi

-Ertelenen Cezanın İnfazı

-Denetim Süresinin Kanuni Koşullara Uygun Geçirilmesi-Madde 52.-Adli Para Cezası

-Açıklama

-Adli Gün Para Cezası Sisteminin Tarihçesi Ve Hukuki Niteliği

-Adli Para Cezası Sisteminin İşleyişi

-Adli Para Cezasının Hesaplanması

-52/1.Fıkra

-52/2.Fıkra

-52/3.Fıkra

-52/4.Fıkra

-Adli Para Cezasının İnfazı-Madde 53.-Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma

-Açıklama

-Genel Olarak

-Belli Hakları Kullanmaktan Yasaklanmanın Koşulları

-Kasıtlı Bir Suç İşlenmesi Koşulu

-Suçun Karşılığı Olarak Hapis Cezasına Mahkum Olma Koşulu

-Kasıtlı Bir Suçtan Hapis Cezasına Mahkumiyetin Doğal Sonucu Olan Yasaklılıklar

-Hak Yoksunluklarının Uygulanmayacağı Haller

-İnfazdan Sonra Da Uygulanacak Hak Yoksunlukları

-53. Maddenin 5.Fıkrası

-53.Maddenin 6.Fıkrası-54.Madde.-Eşya Müsaderesi

-Açıklama

-Getirilen Yeniliklerin Ana Hatları

-Müsadere Kavramı, Tanımı Ve Çeşitleri

-Müsaderenin Hukuku Niteliği

-Karşılaştırmalı Hukukta Müsadere

-Koruma Tedbiri Olarak Müsadereye Konu Eşyaya El Koyma

-Eşya Müsaderesinin Koşulları (Tck.54.Md.)

-54. Maddenin 1. Fıkrası

-Bir Eşyanın Bulunması Koşulu

-Suçun İşlenmesinde Kullanılan Eşya

-Suçun İşlenmesine Tahsis Edilen Eşya

-Suçtan Meydana Gelen Eşya

-Kasıtlı Bir Suçun İşlenmesi Koşulu

-Eşyanın İyi Niyetli Üçüncü Kişilere Ait Olmaması Koşulu

-Dava Ve Cezanın Düşürülmesinin Müsadereye Etkisi

-Sanığın Veya Hükümlünün Ölümü

-Genel Ve Özel Af Ve Şikayetten Vazgeçme

-Ceza Zamanaşımı

-Dava Zamanaşımı

-Önödeme

-Hukuka Uygunluk Nedenleri Ve Sınırın Aşılması Halinin Müsadereye Etkisi

-Yaş Küçüklüğü, Akıl Hastalığı, Sağır Ve Dilsizlik Hallerinin Müsadereye Etkisi

-54. Maddenin 2. Fıkrası (Müsaderenin İmkansız Kılınması Halinde ,Bunun Değeri Kadar Para Tutarının Müsaderesine Hükmolunması)

-54.Maddenin 3. Fıkrası (Müsaderede Orantılılık Kuralı)

-54.Maddenin 4.Fıkrası (Suç Oluşturan Eşyanın Müsaderesi)

-54.Maddenin 5.Fıkrası (Kısmi Müsadere)

-54.Maddenin 6. Fıkrası (Müşterek Veya İştirak Halinde Mülkiyete Konu Olan Eşyanın Müsaderesi)

-Müsadere Usulü (Cmk.258.Md)

-Başvuru (Cmk.256.Md)

-Duruşma Ve Karar (Cmk.257.Md)

-Kanun Yolu (Cmk.258.Md)

-Suç Konusu Olmayan Eşyanın Müsaderesi (Cmk.259.Md.)-Madde 55.-Kazanç Müsaderesi

-Açıklama

-Karşılaştırmalı Hukukta Kazanç Müsaderesi

-Amerikan Ceza Hukukunda

-Danimarka Ceza Hukukunda

-Belçika Ceza Hukukunda

-Fıransız Ceza Hukukunda

-İspanyol Ceza Hukukunda

-İsveç Ceza Hukukunda

-İzlanda Ceza Hukukunda

-Alman Ceza Hukukunda

-İsviçre Ceza Hukukunda

-İtalya Ceza Hukukunda

-Tck.Nun 55.Maddesinin Yorumu

-Hukuki Niteliği

-Kazanç Müsaderesi (55/1.Fıkra)

-Kaim Değer Müsaderesi (55/2.Fıkra)-Madde 58.-Suçta Tekerrür Ve Özel Tehlikesi Suçlular

-Açıklama

-Getirilen Yenilikelrin Ana Hatları

-Tekerrür Ve Özel Tehlike Hallerinin Tanımı Ve Hukuki Niteliği

-Tekerrürün Şartları

-Önceden İşlenen Suçtan Dolayı Kesinleşmiş Bir Mahkumiyetin Olması

-Yeni Bir Suç İşlenmesi

-Belirli Nir Sürenin Geçmemesi

-Tekerrür Hükümlerinin Uygulanamaıyacağı Haller

-Tekerrürün Sonuçları

-Hapis Cezası İle Adli Para Cezasının Seçimlik Olarak Öngörülmesi

-Cezanın Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilmesi Ve Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanması

-Özel Tehlikeli Suçlular Hakkında Uygulama-Madde 60.-Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri

-Açıklama

-Tüzel Kişi Ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri Kavramları Ve Unsurları

-Özel Hukuk Tüzel Kişileri Hakkında Ceza Yaptırımı Uygulanamaması (Tck.20/2.F.)

-Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri (Tck.60.Md)-Madde 61.-Cezanın Belirlenmesi

-Açıklama

-Temel Cezanın Belirlenmesinde Gözönünde Bulundurulacak Hususlar

-Suçun İşleniş Biçimi

-Suçun İşlenmesinde Kullanılan Araçlar

-Suçun İşlendiği Zaman Ve Yer

-Suçun Konusunun Önem Ve Değeri

-Meydana Gelen Zarar Veya Tehlikenin Ağırlığı

-Failin Kast Veya Taksire Dayalı Kusurunun Ağırlığı

-Failin Güttüğü Amaç Ve Saik

-Temel Cezanın Belirlenmesi

-Suçun Olası Kastla Yada Bilinçli Taksirle İşlenmesi Nedeniyle İndirim Ve Artırımın Yapılaması

-Birden Fazla Nitelikli Hallerin Gerçekleşmesi Durumunda Artırma Ve İndirmenin Yapılmaması

-Sonuç Ceza Belirlenirken Sırasıyla En Son Nazara Alınacak Hususlar

-Cezanın Hesaplanması-Madde 62.-Takdiri İndirim Nedenleri

-Açıklama

-Takdiri İndirim Nedenleri Kurumu Ve Hukuki Niteliği

-Belirli Ve Sınırsız Serbest Takdir Sistemi

-Gerekçe Gösterme Zorunluluğu

-Takdiri İndirim Nedenlerinin Varlığı Halinde İndirim Oranları-Madde 63.-Mahsup

-Açıklama

-Kanunun Benimsediği Sistem Ve Mahsup Kurumunun Hukuki Niteliği

-Mahsubun Şartları

-Şahsi Hürriyeti Sınırlama Sonucunu Doğuran Bir Halin Bulunması

-Hürriyeti Sınırlayan Halin Hüküm Kesinleşmeden Önce Gerçekleşmesi

-Bir Ceza Mahkumiyetinin Bulunması-Madde 66.- Dava Zamanaşımı

-Açıklama

-Dava Zamanaşımının Tanımı Ve Hukuki Niteliği

-Dava Zamanaşımı Süreleri

-Dava Zamanaşımı Sürelerinin Belirlenmesi Ve Başlanması

-Dava Zamanaşımının Uygulanamaıyacağı Haller-Madde 67.-Dava Zamanaşımı Süresinin Durması Veya Kesilmesi

-Açıklama

-Dava Zamanaşımı Süresinin Durması

-Dava Zamanaşımı Süresinin Kesilmesi Ve Sonuçları-Madde 75.-Önödeme

-Açıklama

-Getirilen Yeniliklerin Ana Hatları

-Önödeme Kavramı Ve Tanımı

-Önödeme Kurumunun Tarihi Gelişimi

-Önödemenin Hukuki Niteliği

-Önödemenin Devlet İle Birey Arasında Bir Uyuşma (Sulh Anlaşması) Olduğu Görüşü

-Önödemenin Yargılamasız Cezalandırma (İnfaz) Olduğu Görüşü

-Önödemenin Sırf İdari Yada İdari-Kazai Nitelikte Bir Yaptırım Olduğunu Savunun Görüşler

-Önödeme Çeşitleri

-C.Savcısı Tarafından Yapılan Önödeme Bildirimi

-Kamu Davası Açıldıktan Sonra Hakim Tarafından Yapılan Önödeme Bildirimi

-C.Savcısı Tarafından Önödeme İşlemi Yapılamdan Dava Açılması

-Dava Konusu Fiilin Niteliğinin Değişmesi Suretiyle Önödeme Kapsamına Giren Bir Suça Dönüşmesi

-Özel Kanun Hükümleri Gereğince İşin Doğrudan Mahkemeye İntikal Etmesi

-Önödemenin Koşulları

-Suçun Uzlaşma Kapsamındaki Suçlardan Olmaması

-Suçun Cezasının Önödeme Kapsamında Bulunması

-Yukarı Sınırı Üç Ayı Aşmayan Hapis Cezası Öngörilmesi

-Suçun Yalnız Adli Para Cezasını Gerektirmesi

-Seçimlik Ceza Öngörülmesi

-Önödeme Halinde Kişisel Hakkın İstenmesi Malın Geri Alınması Ve Müsadere

-Önödeme Miktarının Belirlenmesi

-Önödeme Uygulaması

---2.Bölüm

---Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

---Cmk Madde 231-Hükmün Açıklanması Ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

-Açıklama

-Hükmün Açıklanması

-Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılaması

-Genel Olarak

-Koşulları

-Objektif Koşullar

-Suça İlişkin Koşul

-Cezaya İlişkin Koşul

-Sübjektif Koşullar

-Sanığın Geçmişteki Haline İlişkin Koşul

-Liyakat Koşul

-Zararın Giderilmesi Koşulu

-Uygulanması

-Kanun Yolu

-Sonuçları

-Yargıtay Kararları

---6.Kısım

---İlgili Mevzuat Ve Ekler

-5411 Sayılı Bankacılık Kanunu

-5464 Sayılı Banka Kartları Ve Kredi Kartları Kanunu

-Banka Kartları Ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik

-Kaynaklar

-Kavramlar Dizini.

R E İ S B E Y

Ulusal ve uluslararası alanda hukukun her dalında konularında uzman kadrosu ile uzun yıllara dayanan tecrübesiyle müvekkillerine hukuki danışmanlık, avukatlık ve tahkim hizmetleri sunmaktadır.

FAALİYETLERİMİZ

  • Avukatlık
  • Arabuluculuk
  • Tahkim
  • Bankacılık
  • Danışmanlık
  • Eğitim

KAREKOD